Ateliermuseum Jac Maris

ANBI

De Stichting Ateliermuseum Jac. Maris is in 2012 door de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Dit houdt onder meer in dat donaties aan de Stichting binnen de daarvoor geldende regels door de gever kunnen worden afgetrokken van het fiscale inkomen c.q. belastbare winst.
- Als u een schenking (verplichting) door middel van een onderhandse akte van schenking voor minimaal 5 jaar bent aangegaan, is het gehele bedrag jaarlijks aftrekbaar.
- Voor de zogenaamde eenmalige schenkingen (giften) geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen.

Naam en zetel van de Stichting

De Stichting draagt de naam: Stichting Ateliermuseum Jac. Maris.
Zij heeft haar statutaire zetel in Heumen en is gevestigd te Heumen.

Inschrijving Handelsregister en fiscaal nummer (RSIN)

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 41058832.
Fiscaal nummer (RSIN) 8030.46.558.

Doel Stichting

Volgens haar statuten heeft de Stichting ten doel (artikel 2):
a. het verwerven, tentoonstellen en in beperkte mate uitlenen van selecte kunstvoorwerpen;
b. het exploiteren, instandhouden en uitbreiden van een museum annex cultureel centrum, met name in het registergoed te Heumen, plaatselijk bekend Looistraat 57;
c. het adviseren van particuliere en overheids-instellingen op het gebied van verzameling en expositie van kunst;
d. het stimuleren van kunstzin bij mensen;
e. het organiseren van tentoonstellingen van werken - met name beeldhouwwerken - van beroepskunstenaars; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door verwerving van het pand Looistraat 57 te Heumen als museum en cultureel centrum, het verwerven en exposeren van kunstvoorwerpen met name op het gebied van de beeldende kunst en het beheren van door de heer Walter Jacques Marris, geboren te Maagdenburg-Altstadt (Bondsrepubliek Duitsland) op éénentwintig februari negentienhonderd, hierna ook genaamd Maris, gedurende vijfenzeventig jaar vervaardigde kunstvoorwerpen.

Bestuur en beloningsbeleid

Beleidsplan, verslag van activiteiten en financiële verantwoording

Om inzicht te verschaffen in de wijze waarop het bestuur voornemens is het doel van de Stichting te verwezenlijken, is het beleidsplan opgenomen.
Ook wordt op deze website verslag gedaan van de activiteiten en hieronder wordt verantwoording afgelegd over haar financiën.

Beleidsplan 2020-2024 19 oktober 2019 (Leo Ewals)

2019 Jaarverslag (Leo Ewals)

Financiële verantwoording 2022-2019 (Léon Denissen)

Bel ons